Algemene voorwaarden1. Definities
 
1. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door BNEWD van de inhoud van de Overeenkomst.
2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde BNEWD of Opdrachtgever.
3. BNEWD: de eenmanszaak ‘BNEWD’ van de heer Peter Kisteman, zaakdoende aan de John F. Kennedystraat 14 te (7951 AH) Staphorst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66288061.
4. Opdrachtgever: iedere partij die met BNEWD een overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling, koop of anderszins.
5. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen BNEWD en Opdrachtgever.
6. Producten: ontwerpen, foto’s, video’s, adviezen, memoranda, rapportages, tekeningen en andere prestaties en werkproducten die door BNEWD aan Opdrachtgever geleverd worden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen BNEWD en Opdrachtgever.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen
 
1. Alle door BNEWD uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien hij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermeldt, en kunnen te allen tijde door BNEWD worden herroepen.
2. Een overeenkomst tussen BNEWD en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, BNEWD een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van BNEWD dan wel wanneer BNEWD (of een Derde namens BNEWD) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van BNEWD.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door BNEWD worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen door BNEWD en Opdrachtgever heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
5. Alle door BNEWD uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan BNEWD ter beschikking is gesteld.

4. Uitvoering van de Overeenkomst, levering en transport
 
1. Door BNEWD vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij BNEWD, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door BNEWD ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat BNEWD zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Opdrachtgever een afnameplicht.
4. Indien is overeengekomen dat BNEWD zorg draagt voor transport en Opdrachtgever de producten tijdens transport door BNEWD wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met BNEWD overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever de producten zelf wenst te verzekeren zal BNEWD Opdrachtgever op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
6. Indien is overeengekomen dat BNEWD zorg draagt voor transport zal Opdrachtgever aan BNEWD alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Opdrachtgever. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Opdrachtgever, is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Indien producten door overmacht of door verzuim van Opdrachtgever in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is BNEWD gerechtigd deze producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Indien Opdrachtgever haar afnameplicht verzuimt na te komen is BNEWD gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens Opdrachtgever te verkopen tegen een door BNEWD te bepalen redelijke prijs. BNEWD is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Opdrachtgever, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
7. Opdrachtgever zal te allen tijde eventuele instructies van BNEWD met betrekking tot opslag van de door BNEWD geleverde producten opvolgen.
8. BNEWD heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever
 
1. BNEWD zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat BNEWD tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat BNEWD en/of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra hij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat BNEWD of de door BNEWD ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
a. alle gegevens (waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
b. directe toegang tot alle plaatsen die BNEWD moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
c. directe toegang tot het netwerk van Opdrachtgever voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst, en
d. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden en werknemers van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan BNEWD verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan BNEWD ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan BNEWD, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
6. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
a. het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf/organisatie en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
b. de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door BNEWD geleverde diensten wenst te baseren, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan;
c. de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

6. Garantie
 
1. De door BNEWD te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. BNEWD is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien de zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
3. Opdrachtgever vrijwaart BNEWD voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door Opdrachtgever of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
4. Opdrachtgever vrijwaart BNEWD voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken voor zover die door de Opdrachtgever of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
5. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat BNEWD geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
6. In alle gevallen waarin BNEWD een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
7. BNEWD kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
8. De Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van BNEWD, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover BNEWD is nagekomen en nakomt.
9. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat BNEWD gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van BNEWD onder deze garantiebepaling op.
10. Alleen Opdrachtgever kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
11. De garantie geldt niet wanneer:
a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden dan wel wanneer Opdrachtgever enige andere verplichting jegens BNEWD niet nakomt of niet is nagekomen;
b. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens BNEWD, de leverancier van BNEWD en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage;
d. de zaken niet zijn aangebracht (zijn gelegd, geïnstalleerd, etc.) in de daarvoor bestemde ruimte(s);
e. de zaak niet goed of niet conform de voorschriften is onderhouden en/of gerepareerd door vakkundige personen;
f. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
g. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken
h. er sprake is van te hoge belasting van de zaak;
i. er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet-originele onderdelen en/of accessoires;
j. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
k. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, buitengewone chemische dampen, buitengewone trillingen, buitengewoon ultraviolet licht of buitengewone temperatuur.
14. Een door BNEWD gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van BNEWD in voor eventueel door de Opdrachtgever of door derden geleden schade.
15. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
16. Indien de leverancier van BNEWD of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van BNEWD of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die BNEWD stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van BNEWD of fabrikant. Indien de leverancier van BNEWD of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van BNEWD of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die BNEWD stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van BNEWD of fabrikant.
17. De Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door BNEWD geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens BNEWD, de leverancier van BNEWD en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Opdrachtgever vrijwaart BNEWD voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
18. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

7. Klachten en gebreken
 
1. De Opdrachtgever dient zaken en Producten voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten tijdens en direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 3 dagen na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan BNEWD te worden medegedeeld. Indien de Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/Producten/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Opdrachtgever bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van BNEWD, over gaan tot c.q. verder gaan met de openbaring (publicatie), verveelvoudiging, bewerking, verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Opdrachtgever de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Opdrachtgever binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan BNEWD mede te delen.
3. Indien de Opdrachtgever verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel BNEWD van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Opdrachtgever het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven afmetingen, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken/Producten/diensten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen, grondstoffen, (bron)codes, etc., leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Opdrachtgever noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
5. Indien vaststaat dat een zaak/Product gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan BNEWD en dat tijdig en op de juiste wijze aan BNEWD is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal BNEWD de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van BNEWD, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van BNEWD) vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak/Product.
6. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan BNEWD en dat tijdig en op de juiste wijze aan BNEWD is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal BNEWD de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van BNEWD) vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij BNEWD, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
8. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.

8. Prijzen
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van BNEWD in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief kosten van vervoer en transport en reis- en verblijfkosten. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief honoraria en kosten van de door BNEWD eventueel in te schakelen Derde(n).
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door BNEWD worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3. BNEWD is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door BNEWD. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

9. Betaling en opeisbaarheid
 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan BNEWD verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door BNEWD gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.
4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van BNEWD een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. BNEWD heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Opdrachtgever te verhalen.
5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op BNEWD te verrekenen met betalingsverplichtingen aan BNEWD uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
6. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

10. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen
 
1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van BNEWD, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen: a. ter zake van door BNEWD aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of, b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of, c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van BNEWD onder eigendomsvoorbehoud op de Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die BNEWD aanwijst en waarvan BNEWD middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van BNEWD afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. Opdrachtgever mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits Opdrachtgever bij haar Opdrachtgevers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De door of namens BNEWD verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van BNEWD en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan BNEWD geretourneerd.

11. Retentierecht
 
Wanneer BNEWD goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is BNEWD gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die BNEWD op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

12. Overmacht
 
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is BNEWD naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BNEWD geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor BNEWD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van BNEWD, van Opdrachtgever of van Derden waarvan BNEWD op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van c.q. bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van BNEWD (waaronder – maar niet uitsluitend – de heer Peter Kisteman).
3. BNEWD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BNEWD zijn verbintenis had moeten nakomen.

13. Ontbinding, opzegging en opschorting
 
1. BNEWD behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met BNEWD nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is BNEWD gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien hij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Opdrachtgever heeft verzocht te worden toegelaten tot een wettelijk of buitenwettelijk schuldsaneringstraject (zoals de WSNP) of het traject daarvoor is opgestart of Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de opdracht of gedeelte daarvan waarin BNEWD toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende opdracht of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten en/of leveringen.
4. BNEWD heeft – onverminderd zijn wettelijke rechten - het recht de Overeenkomst op te zeggen in het geval er sprake is van een vertrouwensbreuk (geheel ter vrije beoordeling van BNEWD).
5. In het geval de Overeenkomst (voortijdig) eindigt door ontbinding, opzegging of om welke reden dan ook of door wiens initiatief of handelen dan ook, is Opdrachtgever steeds (dus bijvoorbeeld ook – maar niet uitsluitend – in het geval partijen een ‘no cure, no pay’-afspraak hebben gemaakt) minimaal een bedrag verschuldigd gelijk aan het aantal door BNEWD gewerkte uren maal het uurtarief van € 75,00 exclusief BTW vermeerderd met de onkosten die BNEWD in het kader van de Overeenkomst heeft gemaakt (zoals – maar niet uitsluitend – reis- en verblijfkosten).

14. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
 
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt BNEWD de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door hem geleverde zaken, Producten en diensten, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, broncodes, afbeeldingen, foto’s, video’s, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.
2. BNEWD verleent aan Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Dit gebruiksrecht (licentie) wordt pas verleend, indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan (en dus nooit eerder dan nadat hij de prijs voor de betreffende Producten/diensten heeft voldaan). Dit gebruiksrecht (licentie) is beperkt tot de door partijen overeengekomen of, indien daarover geen afspraken zijn gemaakt, kenbare bestemming.
3. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van BNEWD niet gerechtigd de zaken/Producten/diensten ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft BNEWD recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk (tenminste drie maal de prijs), onverminderd het recht van BNEWD een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
4. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan hetgeen door BNEWD ter beschikking is gesteld (de zaken/Producten/diensten) te (laten) gebruiken en elke aan Opdrachtgever verstrekt gebruiksrecht (licentie) komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat Opdrachtgever enige verplichtingen tegenover BNEWD niet (volledig/tijdig) nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig ten einde komt;
c. indien Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Opdrachtgever heeft verzocht te worden toegelaten tot een wettelijk of buitenwettelijk schuldsaneringstraject (zoals de WSNP) of het traject daarvoor is opgestart.
5. BNEWD heeft de vrijheid om hetgeen door BNEWD ter beschikking is gesteld (de zaken/Producten/diensten) te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
6. Indien partijen overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten wel zullen overgaan op de Opdrachtgever, tast dit de mogelijkheid en/of recht van BNEWD niet aan om de aan hetgeen is of wordt overgedragen ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor Derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van BNEWD aan om ten behoeve van zichzelf of een Derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Opdrachtgever zijn of worden gedaan (c.q. datgene dat aam de Opdrachtgever is of wordt overgedragen).
7. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan BNEWD materialen, documenten of gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen, documenten en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden. Opdrachtgever blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (het gebruik van) deze materialen, documenten of gegevens, ook nadat ze door BNEWD zijn verwerkt/gebruikt in uitvoering van de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan BNEWD verstrekte, geopenbaarde of aangewezen materialen, documenten en gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart BNEWD voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, rechten op grond van de Handelsnaamwet, of andere rechten op door Opdrachtgever verstrekte, geopenbaarde of aangewezen materialen, documenten en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade (waaronder vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand) die BNEWD door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan BNEWD met betrekking tot dergelijke aanspraken.
9. Indien BNEWD in de uitvoering van de Overeenkomst opnames maakt, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat het toegestaan is om dergelijke opnames te maken, te bewerken/verwerken en te publiceren door BNEWD én Opdrachtgever. Dat betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat Opdrachtgever ervoor zorg dient te dragen dat de opnames en de openbaarmaking/verveelvoudiging/verwerking/bewerking/etc. daarvan, niet in strijd zijn of komen met de vigerende wetten en regels (denk onder meer aan de AVG en de Auteurswet (portretecht)). Opdrachtgever verbindt zich om binnen een door BNEWD te bepalen termijn BNEWD, of de door BNEWD ingeschakelde Derde, te voorzien van de verlangde informatie om te controleren of te verantwoorden dat Opdrachtgever aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan. Hierdoor kan BNEWD, of de door BNEWD ingeschakelde Derde, zich een oordeel vormen over de naleving door Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen. BNEWD, of de door BNEWD ingeschakelde Derde, is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtgever vrijwaart BNEWD voor aanspraken van Derden (waaronder ook begrepen: toezichthouders) in verband met het voorgaande. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade (waaronder vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand, eventuele boetes en dwangsommen) die BNEWD door aanspraken door Derden lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan BNEWD met betrekking tot dergelijke aanspraken.

15. Marketing
 
1. Opdrachtgever verstrekt BNEWD het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van BNEWD en als referentie op de website van BNEWD.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
1. BNEWD is nooit aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever wordt geleden, zoals (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken aan geleverde zaken, geleverde Producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is BNEWD niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door BNEWD in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien BNEWD wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het totale factuurbedrag voor de maand waarin het schadegeval zich voordoet, te boven gaan.
4. In geval van aansprakelijkheid is BNEWD uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BNEWD aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BNEWD toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. BNEWD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BNEWD of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BNEWD daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. Indien BNEWD zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Opdrachtgever altijd aansprakelijk voor deze schade.
9. Opdrachtgever zal BNEWD vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van BNEWD daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht en geschillen
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BNEWD partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BNEWD exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen BNEWD en Opdrachtgever. Het staat echter BNEWD vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen BNEWD en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.