Privacy- en cookieverklaringInleiding en definities
 
Privacy heeft de nodige aandacht van BNEWD. In deze verklaring lees je hoe BNEWD met jouw privacy omgaat, wat jouw belangrijkste rechten zijn op dat gebied en welke cookies we gebruiken.

BNEWD kan deze verklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Op de website van BNEWD vind je altijd de meest actuele verklaring. De laatste versie is aangepast op 1 november 2018. Raadpleeg regelmatig de website om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Definities
Met ‘BNEWD’ wordt bedoeld: de heer Peter Kisteman, handelende onder de naam ‘BNEWD’ vanuit een eenmanszaak, zaakdoende aan de John F. Kennedystraat 14 te (7951 AH) Staphorst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66288061.

Als er wordt gesproken over ‘de website’, wordt daarmee de website van BNEWD bedoeld: www.bnewd.com.

Wie is de verantwoordelijke?
 
BNEWD is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?
 
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BNEWD verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website en de (potentiële) afnemers van diensten en producten van BNEWD. Door gebruik te maken van de website en/of de diensten en producten van BNEWD geef je toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze verklaring.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op de website in te vullen met toestemming van een ouder of voogd die deze verklaring gelezen heeft. Personen onder de 16 jaar worden vriendelijk verzocht geen persoonsgegevens in te vullen op de website zonder deze toestemming.

Het kan zijn dat er op de website of in de berichten die BNEWD verzend, hyperlinks staan (naar andere websites e.d.). Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van anderen. Ook is BNEWD ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelt BNEWD en waarvoor?
 
Algemene personaliagegevens
Wanneer je je meldt bij BNEWD met een vraag of ander bericht, verzamelt BNEWD je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en, wanneer aanwezig, KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens verzamelt BNEWD om adequaat op je vraag of bericht te kunnen reageren en om de overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren.

Bezoek aan de website
Wanneer je de website bezoekt, verzamelt BNEWD gegevens over jouw bezoek aan de website (inclusief cookies).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
BNEWD verwerkt persoonsgegevens, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Indien wij jouw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kun je deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Verder verwerkt BNEWD persoonsgegevens, omdat dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld om fiscale redenen).

Daarnaast gebruikt BNEWD de contactgegevens om de relaties van BNEWD te informeren over ontwikkelingen en informatie over de producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Welke cookies gebruikt BNEWD?
 
Op de website worden verschillende type permanente - en sessiecookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je de website bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies
Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies
De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier je onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt en wat jouw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je naam, adres of e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees de privacyverklaringen van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren
Sessiecookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van BNEWD niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kun je de handleiding en instellingen van je browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?
 
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de wet staan geen exacte voorschriften over bewaartermijnen.

BNEWD hanteert daarom de volgende criteria voor de bezwaartermijn:

- bestaat er een wettelijke plicht om de persoonsgegevens te bewaren? Dan wordt die termijn gevolgd. Denk aan fiscale regelgeving over het bewaren van de administratie;
- welke wensen heb jij als betrokkene? Sommige klanten geven bijvoorbeeld aan graag geïnformeerd te willen worden over nieuwe ontwikkelingen. Dan bewaart BNEWD de persoonsgegevens net zo lang als nodig is om aan deze wens te voldoen;
- zijn de gegevens nog nodig voor de uitvoering van de overeenkomst?

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
 
Het is mogelijk dat BNEWD bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen. Deze partijen zijn:

- derde partijen die BNEWD inschakelt of benadert bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals postverwerkers, bezorgdiensten, externe adviseurs, etc. Dit wordt vooraf zo goed mogelijk afgestemd met de klant;
- IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website en die zorgdragen voor de ICT-infrastructuur van BNEWD;
- het administratiekantoor aan welke partij BNEWD opdracht heeft gegeven tot het geven van fiscaal advies, het doen van fiscale aangiftes, het voeren van administratie, etc.;
- het incasso- en/of deurwaarderskantoor die BNEWD inschakelt voor de incasso van zijn vorderingen op de betreffende klant;
- toezichthouders en opsporingsinstanties wanneer die daar om vragen (en daartoe gerechtigd zijn);
- andere partners waar BNEWD cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruikt op de website (zie ook onderdeel over cookies).


BNEWD waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze verklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

BNEWD verkoopt of verspreidt jouw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing.

Verwerking binnen de EER
 
BNEWD zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als je hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin BNEWD contactmomenten via de website in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name jouw IP-adres.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?
 
BNEWD gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Inzage, correctie en verwijdering
 
Je mag BNEWD te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je BNEWD verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop BNEWD met jouw gegevens omgaat, laat BNEWD dit dan weten, zodat BNEWD hier mee aan de slag kan. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

BNEWD
John F. Kennedystraat 14
7951 AH STAPHORST
E-mail: info@bnewd.com
Telefoon: 06 402 85 128